Aydınlatma Metni - Tellertag.com

Aydınltama Metni

Aydınlatma Metni Genel 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verilerinizin işbu Müşteri Aydınlatma Metni kapsamında veri sorumlusu olarak Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir. Müşteri Aydınlatma Metni’nin amacı, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i (“Tebliğ”), Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmektir. İşbu Müşteri Aydınlatma Metni’nin amacı, Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti. tarafından kamuya açık olarak işletilmekte olan ve link adresi tellertag.com olan web sitesinin/mobil uygulamasının işletilmesi sırasında söz konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/veya ziyaretçilerinden (“Müşteri”) elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilginin sunulmasıdır. Veri Sorumlusunun Kimliği Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz? Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 3 Temmuz 2015 tarihli ve 29405 saylı Resmi Gazete’de yayınladığı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 5.maddesinde, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerin tanıtımının kimlere yapılacağını belirtilmiştir ve bu yönetmelik kapsamında yer alan ürünler için yapılacak tanıtımın doğrudan eczacıya yapılması zorunlu iken T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olmadığı halde eczane satılması yasaklı olmayan her türlü ürüne dair yapılacak tanıtımlar eczane ve eczane çalışanlarına yapılabilmektedir. Bu gerekçelerle başta ilgili resmi makamların ve tanıtımı yapılan ürünlerin ilaç firmaları yetkililerinin talebi durumunda, yapılmış ya da yapılan tanıtımların doğrudan eczacıya / eczane çalışanına yapıldığının belgelenmesi amacıyla, bununla birlikte ilgili yönetmeliğin dışında kalan ve eczanede satılması yasaklı olmayan her türlü ürünün etkili olarak tanıtımının yapılması için ve siteye üye eczacının / eczane çalışanın sadakatini arttırmak için uzaktan eğitim araçları ile verilecek mesleki, kişisel gelişim vb. gibi çeşitli eğitim faaliyetlerinin ve/veya promosyonların duyurulması amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi ad, soyad, eczane adı, eczanenin bulunduğu il, bulunduğu ilçe, eposta adresi, eczacı/eczane çalışanı cep telefonu ve eczacı üyeler için GLN verilerinizi aşağıdaki amaçlara uygun şekilde tellertag.com tarafından web uygulaması aracılığı ile kaydı alınmaktadır. Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz; tellertag.com web sitesinde üye kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, üyelere toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması, tellertag.com web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi, tellertag.com web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansının arttırılması, tellertag.com web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlanması, tellertag.com web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi, üye ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ltd Şti’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, tellertag.com Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir. İlaveten, Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.’in Kanun, Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat uyarınca düzenlemiş olduğu ve Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.tarafından kamuoyu ile Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.’in bu hizmet için kullandığı websitesi olan https://tellertag.com üzerinden paylaşmış olduğu Çerez Bilgilendirme Metni’nden (“Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.Politikaları”) kişisel verilerinizin Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti. tarafından işlenmesi amaçlarının detaylarına ve kullandığımız çerezler hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Mevzuata uygunluğun sağlanabilmesi için yönetmelik ve politikalarımız güncelleneceğinden web sitemizi düzenli aralıklarla takip etmenizi öneririz. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacak? Toplanmış olan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.’in yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına ve/veya hissedarlarına, tedarikçilerine ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8. maddesi ile “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına ek olarak; iş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi, çerçevesinde Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti. tarafından aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti. tarafından kişisel verileriniz, Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.’in yönettiği tellertag.com adlı internet sitesi ve e-posta kanalları ve ilgili departmanları vasıtasıyla toplanmaktadır. İlgili toplama işlemi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Üye Aydınlatma Metni’nde sözü geçen “Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?” başlığı altında belirtilen amaçlara istinaden gerçekleştirilmektedir. Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.kişisel veri güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek hassasiyet ve farkındalığa sahiptir. Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumanın sağlanması, kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin sağlanması için gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız. Gerekli durumlarda Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir. İşbu Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen Üye’lerimize ait kişisel veriler başta Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliği sağlanarak Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.tarafından işlenmektedir. Kişisel verileriniz, işbu Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya bu yönde talebinizin uygun bulunması halinde, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Nelerdir? Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. Üye’ler web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kanun kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda ‘Veri Sorumlusunun Kimliği’ başlığı altında belirtilen şirket adresine e.posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır. Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti. Kişisel verilerin korunması kanunu Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.(“Akıllı Fikirler” veya “Şirket”); veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep etmektedir. Kanun ile Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.Politikaları kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde aşağıda bahsedilen amaçlar dahilinde yurtiçinde veya yurt dışında bulunan Akıllı Fikirler’in hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve/veya üçüncü kişilere aşağıda belirtilen amaçlara ek olarak; iş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi, telekomünikasyon ürünleri ve/veya hizmetleri çerçevesinde Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.tarafından aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 3 Temmuz 2015 tarihli ve 29405 saylı Resmi Gazete’de yayınladığı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 5.maddesinde, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerin tanıtımının kimlere yapılacağını belirtilmiştir ve bu yönetmelik kapsamında yer alan ürünler için yapılacak tanıtımın doğrudan eczacıya yapılması zorunlu iken T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olmadığı halde eczane satılması yasaklı olmayan her türlü ürüne dair yapılacak tanıtımlar eczane ve eczane çalışanlarına yapılabilmektedir. Bu gerekçelerle başta ilgili resmi makamların ve tanıtımı yapılan ürünlerin ilaç firmaları yetkililerinin talebi durumunda, yapılmış ya da yapılan tanıtımların doğrudan eczacıya / eczane çalışanına yapıldığının belgelenmesi amacıyla, bununla birlikte ilgili yönetmeliğin dışında kalan ve eczanede satılması yasaklı olmayan her türlü ürünün etkili olarak tanıtımının yapılması için ve siteye üye eczacının / eczane çalışanın sadakatini arttırmak için uzaktan eğitim araçları ile verilecek mesleki, kişisel gelişim vb. gibi çeşitli eğitim faaliyetlerinin ve/veya promosyonların duyurulması amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi ad, soyad, eczane adı, eczanenin bulunduğu il, bulunduğu ilçe, eposta adresi, eczacı/eczane çalışanı cep telefonu ve eczacı üyeler için GLN verilerinizi aşağıdaki amaçlara uygun şekilde tellertag.com tarafından web uygulaması aracılığı ile kaydı alınmaktadır. Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz; tellertag.com web sitesinde üye kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, üyelere toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması, tellertag.com web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi, tellertag.com web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansının arttırılması, tellertag.com web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlanması, tellertag.com web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi, üye ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Akıllı Fikirler’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, tellertag.com Smart Ideas Yazılım Medya Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti.meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir. İşbu Müşteri Açık Rıza Metni’nde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Müşteri Aydınlatma Metni’ni de okuyarak açık rıza veriyorum.